Regulamin
Wielkopolskiej Ligi Matematycznej Juniorów

  1 Zasady ogólne

   1.1 Wielkopolską Ligę Matematyczną Juniorów (WLMJ) organizuje Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WMI UAM) we współpracy z doświadczonymi popularyzatorami matematyki.
   1.2 Celem WLMJ jest propagowanie matematyki wśród uczniów szkół podstawowych i uczniów wygaszanych oddziałów gimnazjalnych oraz wyłanianie osób utalentowanych matematycznie.
   1.3 Zawody przeprowadza Komisja WLMJ.
   1.4 WLMJ przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych oraz wygaszanych oddziałów gimnazjalnych, znajdujących się na terenie Wielkopolski. Dla uczniów oddziałów szkół podstawowych oraz uczniów wygaszanych oddziałów gimnazjalnych prowadzone są oddzielne klasyfikacje.
   1.5 Uczestnicy WLMJ rozwiązują samodzielnie, w różnych terminach, trzy zestawy zadań, obejmujących różne działy matematyki.

  2 Komisja WLMJ

   2.1 Komisję WLMJ powołuje Zarząd Oddziału Poznańskiego PTM przy aprobacie Dziekana WMI UAM. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
   2.2 Przewodniczący kieruje pracami Komisji WLMJ.
   2.3 Komisja, za zgodą Zarządu Oddziału Poznańskiego PTM, może przyjąć do swojego grona nowych członków.
   2.4 Komisja WLMJ ma swoją siedzibę przy PTM, na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  3 Przebieg konkursu

   3.1 Uczestnikiem WLMJ zostaje każdy uczeń szkoły podstawowej lub wygaszanego oddziału gimnazjalnego, który przysłał rozwiązanie co najmniej jednego z ligowych zadań.
   3.2 Uczestnik WLMJ zapoznaje się z niniejszym regulaminem i akceptuje go.
   3.3 Wszystkie aktualne informacje o WLMJ, w tym treść niniejszego regulaminu, treści zadań, oraz ranking zawodników są na bieżąco publikowane na stronie internetowej WLMJ.
   3.4 Komisja WLMJ przygotowuje zadania ligowe, podzielone na trzy zestawy. Pierwszy zestaw publikowany jest na stronie internetowej WLMJ przed końcem grudnia aktualnego roku szkolnego, drugi przed końcem stycznia, a trzeci przed końcem lutego.
   3.5 Uczniowie oddziałów szkół podstawowych rozwiązują z każdego zestawu zadania o numerach 1-4, natomiast uczniowie wygaszanych oddziałów gimnazjalnych — 3-6.
   3.6 Termin przesyłania rozwiązań zadań ligowych z pierwszego zestawu mija 28 (29) lutego, z drugiego zestawu 31 marca, a z trzeciego 30 kwietnia.
   3.7 Rozwiązania zadań należy przysłać listem poleconym na adres Komisji WLMJ. Należy pisać jednostronnie, na kartkach formatu A4. Rozwiązanie każdego zadania powinno być napisane na oddzielnej kartce. Na każdym przysłanym arkuszu powinno znaleźć się imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa szkoły i oddziału, do którego aktualnie uczęszcza.
   3.8 Rozwiązania zadań oceniane są przez Komisję WLMJ. Za rozwiązanie zadania uczestnik może otrzymać jedną z następujących ocen:
   • 0 - 2 punktów za zadanie nierozwiązane, w zależności od uzyskanego postępu.
   • 4 lub 5 punktów za zadanie połowicznie rozwiązane, lub rozwiązane, ale z tak wielką liczbą błędów, że nie można przyznać wyższej oceny.
   • 8 lub 9 punktów za zadanie poprawnie rozwiązane, ewentualnie z mało istotnymi usterkami.
   • 10 punktów za pracę perfekcyjną zarówno pod względem redakcyjnym (język, estetyka pracy), jak i matematycznym (rozwiązanie praktycznie bezbłędne i optymalnie długie).
   3.9 Rozwiązania zadań nie mogą korzystać z pomocy urządzeń elektronicznych; wszystkie rachunki, jeśli jest taka konieczność, należy wykonać pisemnie. W szczególności rozwiązania zadań z użyciem programu komputerowego będą oceniane na 0 punktów.
   3.10 Jedynym kryterium kolejności zawodników jest suma uzyskanych punktów.
   3.11 W kwestiach spornych związanych z oceną rozwiązania decydujący głos ma Komisja WLMJ.
   3.12 Zadania należy rozwiązywać samodzielnie. Wszystkie prace jednobrzmiące zostaną unieważnione, a ich autorzy będą o tym poinformowani. W skrajnych przypadkach Komisja WLMJ może zdyskwalifikować zawodników.
   3.13 Prowadzony jest ranking zawodników, osobno dla uczniów oddziałów szkół podstawowych oraz uczniów wygaszanych oddziałów gimnazjalnych, uaktualniany w kilkanaście dni po upływie terminu nadsyłania rozwiązań każdego z zestawów. Uczestnicy wyrażają zgodę na to, by ich dane personalne (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz uzyskany wynik punktowy zostały umieszczone w rankingu prowadzonym na stronie internetowej WLMJ.

  4 Postanowienia końcowe

   4.1 Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje Komisja WLMJ w porozumieniu z Zarządem Oddziału Poznańskiego PTM i Dziekanem WMI UAM.
   4.2 Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie rozpatrywane są przez Zarząd Oddziału Poznańskiego PTM na wniosek Komisji WLMJ, przy zgodzie Dziekana WMI UAM.